Band Projects by Doris Schröder

Doris "Dotty" Schroeder       Jazz Project

Doris "Dotty" Schroeder Trio Viennese Jazz

"Dotty"                         Doris Schroeder


Doris "Dotty" Schroeder        Projet Français De Jazz

Doris "Dotty" Schroeder Gospel Public Choir

Doris "Dotty" Schroeder &      Duo

Doris "Dotty" Schroeder &  Band