Band Projects by Doris Schröder

Doris "Dotty" Schroeder       Jazz Project

Doris "Dotti" Schroeder &      Duo (Viennese Jazz)

"Dotty"                         Doris Schroeder


Doris "Dotty" Schroeder       Jazz Project 4

Doris "Dotty" Schroeder Gospel Public Choir

Doris "Dotti" Schroeder &  Band